Một số khách hàng

Tiền thân Mohico gia công mô hình thức ăn giả cho Nhật Bản. Qua thương lượng Mohico được công ty Iwasaki Be-i chuyển giao công nghệ sản xuất. Mohico là sự kết hợp công ty sản xuất mô hình thức ăn giả Nhật Bản và các nghệ nhân tại Việt Nam.